/ by Aleksandra Shekutkovska

 

It has been a year of wonderful experiences, acquiring knowledge, indulging into creation, researching, writing and teaching, discovering new worlds of urban planning, urban design, and architecture. We are thankful for all the visitors on our website, all the constructive criticism and comments. In 2016 we are promising to continue curating attentive observations on cities and share our thoughts. We have many dreams ahead for the upcoming year and hope that we will accomplish 120 % of them :)

Wishing you a year full of experience, most of all experiences on what the C I T Y means to each and every one of us.

 

Измина година на чудесни искуства, стекнување знаење, внесување во создание, истражување, пишување и предавање, откритие на нови светови во урбано планирање, урбан дизајн и архитектура. Благодарни сме на посетителите на нашиот сајт, на сите конструктивни критики и коментари. Во 2016 ветуваме дека ќе продолжиме да бидеме куратори на внимателни набљудувања на градовите и ќе ги споделиме нашите мислења. Многу соништа чекаат да бидат исполнети во наредната година и се надеваме дека ќе успееме да реализираме 120 % од нив : )

Ви посакуваме година исполнета со искуства, пред се искуства поврзани со тоа што значи поимот Г Р А Д за секој од нас индивидуално.