Dada miniature / by Aleksandra Shekutkovska

 

Once again this year I have combined my lecture on Cluster and Co-housing spaces with an assignment incorporating the miniature-poetic picture and the dada chance operations. Quick thinking response assignments have formed the basis for the postcards which serve as a cut-up technique to begin the spatial poetry. After the lecture, once there was enough saturation on thoughts, discussions, confusion and initial hunch on shared space in different contexts and formats, the students were asked to get acquainted with the postcard miniature.

The beauty of challenging the lecture’s impressions, combined with the methodology of quick responses, dipped into condensed stream of consciousness, resulted in kaleidoscopic encounters of spatial croquis.  The assignment consisted of three parts on recognizing and reflecting an existing shared space, on re-diagramming a cluster/co-housing concept and final step on translating a hunch/intuition into a concept for Cluster housing. There stands a strip, an exhibition of acknowledgments to cut up techniques and unique chance operations, a mere possibility to discover the nucleus inauguration of the project.

Годинава во рамките Студио 2 Дизајн размислување на предавањето за Кластери и Простори за заедничко живеење повторно ја споделив задачата да се искомбинира убавината на минијатурата-поетска слика и дада-поетските техники за случајни-операции.  Мини проектите кои бараат брз одговор се основата за претходно подготвените разгледници-техника за утврдување просторна поетика преку исечоци. По завршувањето на предавањето кога се создаде доволно густина од размислувања, дискусии , конфузија и иницијално чувство за значењето на споделени простори во различни контексти и формати, секој од студентите индивидуално доби а4 формат со своите разгледници.

Убавината да се предизвикаат впечатоците од предавањето, вкрстено со методологијата на брзи одговори, натопено во кондензиран сплин на свесноста, истражување преку просторни скици резултираше со каледиоскопски средби. Проектот се состоеше од 3 чекори, најпрвин да се препознае и искаже мислењето за постоечки споделен простор, да се ре-дијаграмира концепт на кластер и последниот чекор да се преведе интутивно чувство за концепот за Живеење во кластер. Во прилог галерија-хоризонтален стрип, изложба на запознавања со исечоци, случајности и средба со можноста да се открие никулецот на новиот дизајн концепт/предлог.