Workshop

Sidewalk, street style and sandwich by Aleksandra Shekutkovska

 

I was always wondering about the spiritual sensations I would experience if I would go back to Zurich. When I moved to Bangkok, the experiences from Switzerland were coming back to me. The day when I reached Osaka interesting enough was the birthday of one of my closest friends from Zurich, Sonja.

And there it was, that feeling of Zurich once more, this time differently spreading both in the interior and the exterior. In Osaka from the placement of smallest objects to the whole planning and organization of the city everything is modeled by regulations. In the same time every gesture, sign, landscape and composition in space is a manual of aesthetics.

While trying delicious matcha ice cream which touches all the senses, I am wondering not only about the formal factors that speak about the development of the city quality, rather for the informal factors which reveal the aesthetics of the urban living.

Sidewalk, streetstyle and sandwiches

The sidewalk is probably the map of the context’s culture, behavior and level of development for one society. The pedestrian circulation is almost in flying, the dimensions, available accesses, purification from too many urban elements, denivelations and accessibility are modeling in total the comfort of the pedestrian in the urban tissue. The physical boundaries which separate the zones, streets, buildings, greenery and sidewalk have been planed top down, however they are incredibly soft; the movement on the sidewalk gives us the feeling of moving on an invisible escalator.

The street fashion is a sketch for the quality of the city. The clothes, combinations, the quality of the materials and especially the question with what you achieve the accent in a certain composition all speak about the relationship, culture and behavior towards the city. Street fashion is a reader: starting from the domination of a certain style, to exceptional cases of anti-fashion, leaving the city as a background. They exists both in a symbiotic connection similar to the gallery space and the artwork.

The sandwich. Although the foodscape of Japan is much more different and packaged than what I experience on a daily basis in Bangkok, the food and its texture triggers all of the senses and unites the architecture of the city’s soul. Quality of street food and food in general is an indication of the level of quality of one city.


And there it is in a different way, feeling my Zurich once more. This time spreading inside and outside. Trapped in a silent, attentive, cultural and civilized aesthetics in each and every detail of the exterior and interior of my soul and my thoughts for the city.

 

 

Отсекогаш се прашував за душевните сензации доколку повторно се вратам во Цирих. Кога се преселив во Бангкок, доживувања од Цирих ме пресретнуваа. Денот кога пристигнавме во Осака чудесно поврзано беше роденденот на Соња една од моите најблиски пријателки од Швајцарија.

И ете го чувството на Цирих повторно, овојпат и внатрешно и надворешно. Во Осака од поставеноста на секој предмет до целосната организација и планирање на градот се е исткаено со регулации, истовремено секој гест, знак, пејсаж и композиција во просторот е учебник за естетика.

Вксувајќи мача-сладолед кој со својот вкус и текстура се лепи и ги освојува сите сетила, се прашувам не само за формалните фактори кои зборуваат за развиеноста, квалитетот на градот туку и за оние неформалните фактори кои прават пресек на естетиката на градското живеење.

Тротоар, улична мода и сендвичи

Тротоарот е веројатно мапата на културата, однесувањето и степенот на развиеност на едно општество. Пешачката циркулација е скоро во лет, неговите димензии, овозможени пристапи, прочистеност од урбани елементи, денивелации, проодност го обликуваат целосно комфорот на профилот пешак во урбаното ткиво. Физичките граници кои ги делат зоните, улиците, објектите, зеленилото и тротоарот се авторативно решени меѓутоа бескрајно меки, движењето на тротоарот се чини како движење на невидлив ескалатор.

Уличната мода е скица за квалитетот на градот. Облеката, комбинациите, квалитетот на материјалите и особено прашањето со што се постигнува акцентот во дадената композција зборуваат за односот, културата и пристапот кон градот. Уличната мода е читанка: најпрвин одредена стилска доминација, потоа исклучителни примери на анти-мода, оставајќи го градот како позадина и истовремено во прв план, во реципрочен однос како уметничкото дело и галерискиот простор.

Сендвич. Иако фудскејпот на Јапонија е поинаков и значително по спакуван од она што секојдневно го доживувам во Бангкок, храната, нејзината естетика и текстура ги обзема сите сетила и ја обединува архитектониката на душата во градот. Нејзинот квалитет истовремено зборува за квалитетот и развиеноста на градот.

И ете го повторно на некој поинаков начин мојот Цирих. Овојпат распределн и внатрешно и надворешно. Заробена во тивка, ненаметлива, културна и цивилизирана видлива естетика во секој еден детал на екстериерот и инетриерот во душата и мислата за градот

Pre Japan by Aleksandra Shekutkovska

 

From next weekend onward I am proud to announce that I will have the opportunity to participate in the collaborative workshop between Centre of Excellence, Ritsumeikan University and Faculty of Architecture, Thammasat University on “Policy Formulation for Urban Development and Conservation of Historical and Cultural Areas in Kyoto and Osaka” which will take place at Ritsumeikan University.

Through the blog I will be writing reports which will cover the experiences, research, ideas and concepts shared during this workshop. Last week we had a preview of Thammasat student’s presentations which presented country reports on Thailand especially the cultural identity expressed through projects by the Department of Urban planning of APTU. Two of the groups presented participatory projects done in Bangkok with primary school children. They were unique in the overall framework of the given assignment and the results through these maps. The children have drawn maps which show a highly sensitive and attentive view of the city, if we look at different details and the bigger picture both bring closer to us different individual perceptions on the existing city and what is ideal city for them.

This past period I have been intrigued by this dialectics between the existing place and the expression of the map (s) of the same place. (When) Is the map more beautiful than the place itself? While looking of the maps of places in Japan I am eagerly waiting for this dialectics to unfold into experiences.

 

Пред Јапонија

Во текот на следниот викенд мило ми е што можам да соопштам дека ќе имам можност да бидам дел од колаборативната работилница помеѓу Centre of Excellence, Ritsumeikan University и Faculty of Architecture,Thammasat University на тема “ Формулирање на стандарди за урбан развиток и конзервација во историските и културните места на Кјото и Осака” на Ritsumeikan University.

Преку платформата The URB CLV ќе пишувам постови за набљудувањата, истражувањата, идеите и концептите споделени во рамките на оваа работилница. Претходната недела на Тамасат имавме прилика да видиме проба на студентски презентации кои го портретираат Тајланд како контекст, особено културниот идентитет изразен преку проекти на катедрата за Урбано планирање на Архитектонкиот факултет. Две од групите ни открија два партиципаторни проекти направени во Бангкок со деца од основно училиште, специфични во целосната структура на зададената задача и резултатите самите мапи. Децата нацртале мапи кои прикажуваат целосно сензитивен и внимателен поглед на градот, доколу се фокусираме на различни детали во поголемата слика ни доближуваат разновидни индивидуални перцепции за постоечкиот град и за она што е идеален град за нив.

Во последниов период ме гали дијалектиката помеѓу постоечкото место и изразот на мапите на истото. Дали (Кога) е мапата (секогаш) поубава од самото место ? Кога ги гледам мапите на местата во Јапонија целосно се подготвувам оваа дијалектика да се расклопи во доживување на истото.